عرض ادب بسیار کوچک به مقام معظم سعدی
سرّ مکنون
آیت‌الله کاظمی اردبیلی
 

سرّ مکنون، نهفته در سعدی
ای هزاران درود بر سعدی
می‌دهد از کلام جان بخشش
بهر ماها دّر و گهر سعدی
می‌کند کام جمله را شیرین
همچو شکّر به شعر تر سعدی
دهد از رمز غیب آگاهی
از «سبا» آورد خبر سعدی
چو یکی نخل پربر و ثمری
روز و شب می‌دهد ثمر سعدی
راه را بهر ما کند روشن
از دل و جان چو راهبر سعدی
بر جهان و حقیقت عالم
با بصیرت کند نظر سعدی
با یکی نظم و نثر بی‌مانند
بر جهان افکند شرر سعدی
از دل و جان به سوی جانانش
هست پیوسته در سقر سعدی
با سخن‌های نغز و پرمغزش
در همه می‌کند اثر سعدی
خاکمان را به عدل و دادگری
کرده ترغیب بیشتر سعدی
داده شأن و مقام والاتر
بر سلاطین دادگر سعدی
آن چنان داده وعده چون قرآن
اهل عدوان را سفر سعدی
نام ایران و اهل ایران را
همه جا کرده معتبر سعدی
با گلستان و بوستان ماند
تا جهان هست مفتخر سعدی
نور بخشد تمام دل‌ها را
شکر، چون شمس و چون قمر سعدی
مس قلب وجود ماهارا
گاه و گاهی کند چو زر سعدی
کاظمی بال و پر بده بر شعر
آن چنان داده بال و پر سعدی
۳۱ر۱ر۹۷

Email this page

نسخه مناسب چاپ