در عرض ادب به ساحت مقدّس حضرت امام جعفر صادق (ع)
شمس هدا
آیت‌الله علی کاظمی‌اردبیلی
 

تویی که شمس هدایی تویی که نور خدایی

پناه و ملجاء مایی امام جعفر صادق

تو منشأ برکاتی تو عین آب حیاتی

تو، صومی و توصلاتی امام جعفر صادق

تو نور چشم پیمبر ظهور حضرت داور

تویی تو ماه منوّر امام جعفر صادق

تویی تو نور الهی به نور و جلوه چو ماهی

به جمله خلق پناهی امام جعفر صادق

تویی ز وهم فراتر ‌به حکم آیه مطهّر

امام اطیب و اطهر امام جعفر صادق

تو همچو لمعه نوری به ذات حق تو ظهوری

تو نور وادی طوری امام جعفر صادق

تویی تو حجّت باری چو گل میانه خاری

مهی تو در شب تاری امام جعفر صادق

تو آن امام مبینی تو رکن اعظم دینی

به شرع، نقش نگینی امام جعفر صادق

تویی اما مطهّر جهان ز توست منوّر

تویی تو حضرت جعفر امام جعفر صادق

به کاظمی تو امامی تو نور صبحی و شامی

پناه خاصی و عامی امام جعفر صادق

Email this page

نسخه مناسب چاپ