مزایده قدیمی‌ترین ایرلاین ایرانی
شرکت هواپیمایی کارون که از آن به عنوان قدیمی‌ترین ایرلاین غیرنظامی ایران نام برده می‌شود، قرار است از طریق مزایده واگذار شود.

به گزارش مهر، براساس دو نوبت آگهی مزایده ای که منتشر شده، یکی از شرکت های زیرمجموعه های صندوق بازنشستگی صنعت نفت مالک شرکت هواپیمایی کارون قصد دارد ۱۰۰ درصد سهام آن را واگذار کند.‌براساس اطلاعات مندرج در آگهی مزایده، مهلت دریافت اسناد مزایده تا دوشنبه ۲۹بهمن است.‌پاکات پیشنهاد قرار است چهارشنبه یکم اسفند گشوده شود.‌ناوگان این ایرلاین را چهار فروند فوکر ۱۰۰ به ظرفیت هر کدام ۱۰۰ نفر، چهار فروند فوکر ۵۰ هر کدام به ظرفیت ۵۰ نفر و یک فروند بوئینگ ۷۳۷ به ظرفیت ۱۴۵ نفر تشکیل می دهند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ