نگاه منتظر
بانو فرشید افشار*
 

به شوق دیدن رویت چه شور ها داریم

به یمن مقدم خورشید نور ها داریم

به شام ما نگر از دوریت چه غمناک است

کنار گوهر جانت سرور ها داریم

به عشق آنکه بیایی ز جاده های شکوه

نگاه منتظری تا به دور ها داریم

به انتظار حضورت به راه نور افشان

صبوروار ز عشقت مرور ها داریم

گذر به وادی سویت اگر کنیم به وجد

نظر به قله های سر افزار طور ها داریم

شهاب خاطره در آسمان یاد افروخت

به خط روشن عشقت عبور ها داریم

* وکیل دادگستری و پژوهشگر

Email this page

نسخه مناسب چاپ