Thursday, June 20, 2019

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پلاستیکی که هزاران بار قابل بازیافت است!
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز شنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۵۸ (برابر با ۲۱ رجب ۱۳۹۹، ۱۶ ژوئن ۱۹۷۹) نقل شده است
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

روبات‌ها نیز حس لامسه خواهند داشت!

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز شنبه ۱۹ خردادماه ۱۳۵۸( برابر با ۱۴ رجب ۱۳۹۹، ۹ ژوئن ۱۹۷۹) نقل شده است
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پچ ترموستات پوشیدنی

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز شنبه ۱۲ خردادماه ۱۳۵۸ (برابر با ۷ رجب ۱۳۹۹، ۲ ژوئن ۱۹۷۹) نقل شده است
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

آلفا ایکس، سریع ترین قطار ژاپن

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸