انسیه یوسف‌پور-کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت -(کانون وکلای دادگستری گیلان) - بخش دوم
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

انسیه یوسف‌پور-کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت -(کانون وکلای دادگستری گیلان) - بخش اول
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

رضا ابوالحسنی حقوقدان
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

علی اعتمادی کارشناس ارشد حقوق
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هادی قائمی- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران - بخش دوم و پایانی
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هادی قائمی- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران - بخش اول
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

محمود اخوان وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم و پایانی
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

علی اعتمادی کارشناس ارشد حقوق
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دکتر علی جوان‌بخت لاله (دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی)
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

محمود اخوان وکیل پایه یک دادگستری - بخش اول
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دانستنی های حقوقی

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرزاد حاتم‌زاده، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل پایه یک دادگستری- بخش دوم و پایانی
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرزاد حاتم‌زاده، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل پایه یک دادگستری
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دکتر علی جوان‌بخت (وکیل پایه یک دادگستری)
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاج‌الدین بستامی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی - بخش دوم و پایانی
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

علیرضا حبیب آگهی (قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری)
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

فاطمه شجاعی، کارشناس ارشد حقوق بشر، وکیل پایه یک دادگستری- بخش دوم و پایانی
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

فاطمه شجاعی، کارشناس ارشد حقوق بشر، وکیل پایه یک دادگستری- بخش اول
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی صحت اسقاط حق

زهرا شریفی، قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خانواده - مرتضی حدادزاده نیری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و قاضی دادگستری
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸