Thursday, April 25, 2019
میدان مشق

ارمغان زمان فشمی
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

زیرگذر اینترنت/مروری بر گفتمان‌هایی که در فضای مجازی درباره سوژه‌ هفته شکل گرفته‌اند

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سمیه میرزایی
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

زهره گردان
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

عبدالحسین وهاب‌زاده - بوم‌شناس
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سید مسعود رضوی
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

ملیحه درگاهی
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

یادداشت

تاج محمد کاظمی
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

الی فینکل
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

یادداشت

وجیهه تیموری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماریان ولف
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸