امروز در تاریخ

چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
23
تصویب قانون منع احتکار در پی تورّم پول
۲۷اسفند سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملّی قانون منع احتکار را که نخستین پیشنهاد کابینه وقت بود و با قید فوریت تسلیم شده بود از تصویب گذراند.
پس از اشغال نظامی کشور در شهریور ماه ۱۳۲۰ و آغاز خرید غلاّت محصول ایران با اسکناس هایی که اشغالگران خودشان آنها را چاپ کرده بودند و حمل این غلاّت به شوروی، ایران با کمبود خوار و بار و اجناس ضروری دیگر رو به رو شده بود و چون تورّم پول به دلیل ورود
اسکناس های تازه رو به افزایش بود مغازه دارها و دیگران دست به احتکار زده و بر مشکل کمبوده افزوده بودند که کابینه تازه لایحه منع احتکار را به مجلس داد و مجلس که قبلا در آن ماه با بحران کابینه رو به رو شده بود آن را سریعا تصویب کرد تا نخست وزیر مقام حود را ترک
نکند.

زادروز مولف «شهر باستانی»
فوستل دو کولانژمورخ و جامعه شناس قرن ۱۹ فرانسه ۱۸ مارس ۱۸۳۰ به دنیا آمد و ۵۹ سال عمر کرد. وی کارشناس تاریخ قرون قدیم و وسطا بود. دوکولانژ ریشه مالکیت زمین و فئودالیسم و این که از چه زمانی و چرا انسان تمایل به مالک شدن و آقایی کردن بر همنوع خود یافت که در لحظه تولد متساوی به دنیا می آیند کشف و در کتابی قطور منتشر کرد. وی در همین کتاب نفوذ فکری یونان و روم در زمینه مالکیت و حس برتری را تشریح کرده است. او در زمینه پیدایش مذهب ، قانون و موسسه در دنیای قدیم بررسی فراوان کرد و نتیجه تحقیقات خود را در کتاب « شهر باستانی » منتشر ساخت.

دیگر رویدادهای ۱۸ مارس
۲۳۵: بعضی از مورخان زادروز مارکوس اورلیوس الکساندر امپراتورروم را در این روز نوشته اند.
۱۱۶۷: میان فرانک ها به ریاست آمارلیک که تحت پرچم صلیبیون وارد خاورمیانه شده بودند و نیروهای مسلمان در «البابین» مصر جنگ در گرفت .
۱۲۲۹: درجریان ششمین لشکرکشی صلیبیون به خاورمیانه، فردریک دوم رئیس آلمانی امپراتوری مقدس که سلطنت او به تایید پاپ رسیده بود خود را پادشاه اورشلیم (بیت المقدس) نیز اعلام کرد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code