فرید زکریا: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت هژمونی آمریکا کوبید

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
43
سرویس خارجی: فرید زکریا تحلیلگربرجسته آمریکایی درمقاله ای باعنوان«نابودی قدرت آمریکا به دست خود» درنشریه «فارین افرز»نوشت: روی کارآمدن ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده ،آخرین میخ را بر تابوت هژمونی آمریکا در جهان زد. فرید زکریا روی کار آمدن ترامپ درآمریکا را«ضربه آخر» به هژمونی این کشوردانست وگفت: او یک انزواطلب حمایتگرای عوامفریب بوده و مصمم است که آمریکا را در جایگاه نخست قرار دهد،اما حقیقت این بوده که او بیش از هر چیز دیگری، عرصه را واگذار کرده است. زکریا اوج دوران هژمونی ایالات متحده را در فاصله زمانی میان ریزش دیوار برلین تا سقوط بغداد در حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ دانست.