پند بزرگان

شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
15
قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید؛ اما گل سرخ نه خاک است و نه کود
پونگ

ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او هم عوض شود.
ادگار‌ آلن‌پو

codexzam8x