در مصاحبه با روزنامه بازلرتسایتونگ سوئیس مطرح شد
هشدار ظریف به غرب نسبت به خروج ایران از برجام
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷