دکتر ظریف در اجلاس « توسعه پایدار» در نیویورک :
تحریم های غیر قانونی آمریکا بزرگترین مانع دستیابی به توسعه پایدار است
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸