رئیس‌جمهوری: به آینده امیدواریم
آینده برای ما روشن است، ما باید متحد باشیم؛ البته سختی و مشکلات وجود دارد، اما می‌توان از آن عبور کرد
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷