مراسم تودیع و معارفه وزرای جدید و پیشین اقتصاد برگزار شد
جهانگیری: نظام اداری به مانعی برای توسعه کشور تبدیل شده است
پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶