دکتر صالحی در شصت و دومین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی :
اروپا برای حفظ برجام اقدام عملی کند
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷